ŠKOLENIE 1. POMOCI

Zabezpečujeme školenia 1. pomoci v zmysle zákona 124/2006 Z.Z. pre zamestnancov všetkých zamestnávateľov. V zmysle zákona 124/2006 Z.Z je zamestnávateľ povinný pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na zabezpečenie 1. pomoci.

Platnosť školenia je 24 mesiacov.

Na školení sa prebieha teoretická príprava a praktická časť na figurínach dospelých a detí na poskytnutie 1. pomoci.

Teoretická príprava:

 • prevencia a bezpečnosť na pracovisku, príčiny vzniku úrazov a  neúrazových nehôd
 • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
 • vyhodnotenie krízovej situácie a stratégia rozhodovania
 • zhodnotenie stavu postihnutej osoby, vyslobodzovanie a manipulácia s osobou
 • prvá pomoc pri poruchách vedomia, dýchania a krvného obehu
 • prvá pomoc pri šoku, kŕčoch, epileptickom záchvate, astme
 • prvá pomoc pri krvácaní
 • prvá pomoc pri zlomeninách
 • prvá pomoc pri poranení cudzím telesom
 • prvá pomoc pri podozrení na poranenie chrbtice
 • prvá pomoc pri dusení
 • prvá pomoc pri popálení, poleptaní žieravinami, podchladení
 • prvá pomoc pri alergickej reakcii
 • prvá pomoc pri neurázových náhlych príhodách – infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda
 • prvá pomoc osobe s cukrovkou
 • prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom, otrave
 • psychická podpora zraneného

Praktická časť 

 • zhodnotenie a riešenie krízovej situácie
 • aktivácia integrovaného záchranného systému
 • vyslobodenie postihnutej osoby a jej premiestnenie
 • kontrola vedomia a dýchania, uvoľnenie dýchacích ciest
 • kardiopulmonálna resuscitácia na dospelej figuríne
 • kardiopulmonálna resuscitácia na figuríne dojčaťa (dieťa do 1 roka)
 • praktický nácvik použitia AED (automatického externého defibrilátora)
 • prvá pomoc pri dusení na dospelej figuríne
 • prvá pomoc pri dusení na figuríne dojčaťa
 • nácvik zotavovacej polohy, polohy pri šoku
 • zastavenie krvácania a fixácia zlomenín
 • prvá pomoci pri poranení cudzím telesom
 • manipulácia postihnutej osoby s podozrením na poranenie chrbtice
 • nácvik obväzových techník