DOHĽAD NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI „PZS“

Vykonávame Dohľad nad pracovnými podmienkami „PZS“ pre zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie ktorá pozostáva:

 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre objednávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre objednávateľa písomný záznam o posúdení rizika,
 • návrh opatrení objednávateľovi na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
 • poskytnutie poradenstva objednávateľovi zamerané na:
  1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
 • účasť na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia, spolupráca so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie,
 • vypracovanie prevadzkovych poriadkov