SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV

Vykonávame servis hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov zabezpečiť a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v plne funkčnom stave. 

Zabezpečujeme servis všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovaných na slovenskom trhu v zhode s normou EN3.

SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV

Vykonávame servis hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov zabezpečiť a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v plne funkčnom stave. 

Zabezpečujeme servis všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovaných na slovenskom trhu v zhode s normou EN3.